Συνεργάτες της ΔΟΘ

Η ΔΟΘ προωθεί τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη δικτύωση σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Έχει αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας με άλλες οργανώσεις ασθενών που δεν αφορούν ειδικά τη θαλασσαιμία, με ιατρικές, επιστημονικές και ερευνητικές κοινότητες και ενώσεις για τη θαλασσαιμία, επίσημους φορείς υγείας και οργανισμούς δημόσιας υγείας, θεσμικά όργανα, υπηρεσίες, ακαδημαϊκά ιδρύματα και τη φαρμακευτική βιομηχανία.

Back to top button