Εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων

Η εποχή του παθητικού ασθενούς χωρίς πρόσωπο αποτελεί παρελθόν

Η ΔΟΘ οργανώνει μεγάλο αριθμό εργαστηρίων και σεμιναρίων σε πολλές χώρες προκειμένου να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των οργανώσεων-μελών της.

Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων για την επιτάχυνση της αναμόρφωσης του συστήματος υγείας
  • Μεθοδολογίες για τη μετατροπή κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων σε δράσεις
  • Στήριξη των συνεργαζόμενων κέντρων που αναπτύσσουν νέες προσεγγίσεις στη φροντίδα της θαλασσαιμίας
  • Ενίσχυση των διοικητικών μηχανισμών των δημόσιων νοσοκομείων, κλινικών και κέντρων θαλασσαιμίας

Πολλά εργαστήρια συνδυάζουν τα παραπάνω πλαίσια δράσης.

Έως σήμερα, η ΔΟΘ έχει οργανώσει περισσότερα από 63 εργαστήρια σε τοπικό-εθνικό επίπεδο σε 60 χώρες.

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις η ΔΟΘ συμβάλλει σε οργανωτικές ή οικονομικές πτυχές εργαστηρίων που διοργανώνονται από συνδεδεμένες ενώσεις, ενώ συμμετέχει και σε εργαστήρια συνδεδεμένων ενώσεων ή άλλων φορέων.

Όποτε αυτό είναι δυνατό, η ΔΟΘ προσπαθεί πάντα να διασφαλίσει την παροχή μονάδων Συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (Continuing Medical Education, CME) για τα εργαστήρια που διοργανώνει, μέσω των κατάλληλων και αρμόδιων οργανισμών διαπίστευσης.

Back to top button