Έργα

Τηλεϊατρική

Αυτό το έργο εστίασε στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης για την αύξηση της αποδοχής των λύσεων τηλεϊατρικής μεταξύ των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας. Η επίσημη έναρξη του έργου Chain of Trust έγινε στις Βρυξέλλες, με συμμετοχή της ΔΟΘ. Το έργο αποτελείται από δύο βασικές δέσμες εργασιών και εστιάζει στους ακόλουθους αντικειμενικούς σκοπούς: να βελτιωθούν οι διαθέσιμες γνώσεις σχετικά με τις συγκεκριμένες απόψεις –ανάγκες, αντιλήψεις για την προστιθέμενη αξία και ανησυχίες– των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής, καθώς και να διασφαλιστεί ότι θα αναδειχθεί η ευαισθητοποίηση και η κατανόηση της οπτικής των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας για την τηλε-υγεία.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2013. Διαβάστε την Τελική Έκθεση εδώ

Back to top button