Πλαίσιο πολιτικών

Η ΔΟΘ συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη και/ή τροποποίηση πολιτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο στους παρακάτω τομείς, διασφαλίζοντας έτσι ότι η φωνή των εθνικών και παγκοσμίων κοινοτήτων θαλασσαιμίας λαμβάνεται υπόψη από τους νομοθέτες και τους φορείς χάραξης πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Ο απώτερος σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι η υγεία και η ποιότητα ζωής των ασθενών με θαλασσαιμία θα βελτιώνονται συνεχώς, με ταυτόχρονη θωράκιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων για πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη.

Επί του παρόντος, η ΔΟΘ συμμετέχει στις ακόλουθες πολιτικές:

Back to top button